دانشجویان عزیر برای اطلاع از برنامه کلاس ها، تکالیف میان ترم و امتحانات پایان ترم دروس دکتر اکبر رضایی در ترم پاییز ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ به سایت جوانه رشد سنتر، بخش دانشجویان مراجعه کنند. https://javaneyeroshdcenter.ir
روان‌شناسی یادگیری: رویکرد تربیتی ویرایش هشتم، ۲۰۲۰ دیل اچ. شانک دکتر اکبر رضایی دانشیار دانشگاه و عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی